"Klubbens statutter"

Formål

Arrangere alle typer turer i natur og friluft.

 Turopplegg

Det skal arrangeres fire turer i året. Turene skal fordeles på årstidene. En vintertur, en vårtur, en sommertur og en høsttur. Turene skal gå i tilknytning til en weekend og være fra dagstur til oval weekend av lengde.

Alle turer skal være klassifisert med følgende klasser:

1=lett, 2=middels, 3=tung og 4=krevende.

Organisasjon

Plenum er klubbens øverste organ. Alle typer saker kan til enhver tid tas opp i plenum. For at en avgjørelse i plenum sal være bindende krever avgjørelsen 2/3 flertall.

Klubben skal ledes av et styre på min. 3 personer som til en hver tid skal ha ansvar for de ressurser klubben disponerer. Styret som velges for ett år av gangen ved "sommermøte", overtar ansvaret for klubbens ve og vel på etterfølgende "Vintermøte".

Alle dokumentasjon fra de forskjellige turer skal samles på Gastrocnemius sine hjemmesider (perm fram til 1998) som styret skal ha i sin besittelse.

Styrets oppgaver

Påtroppende styre skal fremlegge en samlet aktivitetsplan ved årsmøte. Årsplanen skal beskrive samtlige turer med stedangivelse, gjennomføringstid og dato. Videre skal sommermøte og vinterens årsmøte angis med sted og dato.

Styret skal videre arrangere og lede samtlige turer. Turene skal på forhånd være detaljert beskrevet med bl.a. forslag til utstyr og estimert budsjett i tillegg til selve arrangementet. Styret skal også kvalifisere turene ut i fra tekniske, utstyrsmessige og kondisjonsmessige vurderinger.

Styret har videre ansvar for at turene blir dokumentert ved at resymé blir skrevet og at bilder (gjerne video) blir tatt.

Styret har ansvaret for å føre regnskap over de utgifter og inntekter som berører klubbens felles økonomi.

Ved behov kan styre delegere enkelte oppgaver til andre medlemmer i klubben.

Møter

Det skal gjennomføres 2 felles møter under styrets periode.

Sommermøte:

Her skal de primært velges nytt styre. Da plenum er samlet står deltagerne her selvfølgelig fritt til å ta opp enkeltsaker, ris/ros forslag til nye medlemmer o.s.v.

Vintermøte/årsmøte:

Avtroppende styre skal først gi ett samlet resymé fra årets aktiviteter samt få en formell godkjenning av presentert regnskap. Etter en kort seremoni skal så påtroppende presentere sin årsplan med påfølgende mulighet til diskusjon. Årsplanen skal godkjennes av plenum.

Årsfest:

En sosial sammenkomst hvor ektefelle/samboer/særboer har anledning til å delta, og som skal arrangeres av styret.

Et hvert medlem kan når som helst innkalle til ekstraordinært plenumsmøte uten styrets godkjenning.

Skader/tap

Klubben erstatter skader på fellesutstyr, dersom skaden ikke skyldes grov uaktsomhet fra noen av turdeltagernes side. Hva som anses for grov uaktsomhet avgjøres av styret. Med fellesutstyr menes leid eller lånt utstyr fra medlemmer eller andre som benyttes av to eller flere medlemmer og som er rekvirert v styret.

Sanksjoner

Styret avgjør til en hver tid hva som er høvelig opptreden av et klubbmedlem og avgjør hva som er passende sanksjoner. Sanksjonene kan ankes til plenum.

Nye medlemmer

Alle klubbmedlemmer har anledning til å ta med gjester på turer såfremt styret får beskjed i god tid før en tur skal gjennomføres.
Gjestene må da betale kr 50.- til klubbkassen i tillegg til sin andel av fellesutgiftene. Ønsker gjesten et permanent medlemskap i klubben må han delta på 3 turer, og deretter søke om medlemskap, skriftlig begrunnet. Søknaden må godkjennes av klubben.

Transport utgifter

Prinsippet for transport godtgjørelse er at de som av styret utnevnes til å kjøre får kr 4.- pr. km (statens satser) fra et møtested fastsatt av styret. Styret kan utvise skjønn ved fordeling av kostnader. Det er klubbens kasserer som har ansvaret for at de samlede utgifter blir innkrevd av turdeltagere og overdratt til sjåførene. Kostnadene holdes vanligvis utenom klubbkassen.

Økonomi

Det sittende styret kan til en hver tid ved behov disponere penger fra felleskassen. Det kan også overføres penger til påtroppende styre ved behov. Det sittende styret har plikt til å øre regnskap over utgifter og inntekter i sin periode. Styret har selv ansvar for å dekke evt. Utgifter plenum ikke godkjenner, samt evt. manko i kassa i forhold til regnskap. Kasse er nå byttet ut med klubbkonto.

Klubbens medlemmer har anledning til å utføre dugnadsjobber hvor inntektene går til klubbkasse. Dette må i tilfelle gjøres i samarbeid med sittende styre.

Slike jobber utføres kun på frivillig grunnlag av klubbens medlemmer.